Procedurer for tildeling og håndtering af legater - første afdeling

 

5. september 2016

 

 

 

 

 

1.                   1. Afdeling – familielegater

 

For at kunne få tildelt legater, skal man være efterkommer efter etatsråd Theodorus Suhrs forældre, grosserer Ole Bernt Suhr og hustru Dorothea Beckman (herunder adoptivbørn og børn født uden for ægteskab) og optaget i slægtstavlerne, der føres af Stiftelsens administration. Administrationen sker fra Bonderup, Bonderupvej 148, 4370 St. Merløse på mailadressen stiftelsen@suhrske.dk.

 

Slægtstavlerne kan ses på Stiftelsens hjemmeside, www.suhrske.dk.

 

Man skal være fyldt 20 år for at kunne blive tildelt legater. Alderskriteriet følger kalenderåret. Hvis man således i 2015 fyldte 20 år, kunne man blive tildelt legat, der i så fald udbetales i juni og december 2015.

 

Det er Den Suhrske Stiftelses direktion, som endeligt tager stilling til, hvem der modtager legater og fastsætter antallet af legatportioner.

 

For at Stiftelsen kan udbetale legater, skal en række oplysninger være tilgængelige. Det gælder navn, Cpr.nr hvis man har det, adresse og nødvendige bankoplysninger til brug for elektronisk overførsel af legatudbetalinger. Det er familiemedlemmets eget ansvar, at Stiftelsens administration har disse oplysninger og at de løbende opdateres.

 

Stiftelsens administration søger i et vist omfang at skaffe sig informationer om familiemedlemmer, der fylder 20 år, men de pågældende skal selv fremsende de nødvendige informationer jf. ovenfor.

 

Direktionen tilstræber, at alle legatberettigede, der fylder 20 år, tildeles en legatportion for derigennem at styrke tilknytningen til slægten. Direktionen følger dog den gennem mange år fulgte praksis, hvor familiemedlemmer, der flytter væk fra Danmark og Sverige samt sådanne udflytteres børn og børnebørn tilstræbes tildelt legater. Efterfølgende generationer tildeles ikke legater.

 

En legatmodtager, som fylder 30 år, kan eventuelt opnå en yderligere legatportion, ligesom en legatmodtager i det år, hvor den pågældende fylder 40 år, eventuelt kan modtage en yderligere legatportion. Det er kun i helt særlige situationer, at yderligere legatportioner kan forventes tildelt.

 

1.1                Fortabelse af retten til legater

 

Når det har været umuligt at overføre legater i to på hinanden følgende år til en modtager på grund af manglende eller forkerte bankoplysninger, kan direktionen beslutte at retten til disse legater bortfalder. Ved bortfald fortabes retten til de ikke udbetalte legater. Hvis den pågældende senere retter henvendelse og meddeler korrekte informationer kan direktionen beslutte at genoptage legatudbetalinger for fremtiden.

 

 

1.2                Legatportionernes størrelse 

 

Den Suhrske Stiftelses direktion fastsætter legatportionernes størrelse. På årets generalforsamling i november meddeles hvilket beløb, der udbetales i december samme år. Udbetalingen i juni det følgende år fastsættes endeligt af direktionen i forbindelse med regnskabsårets udløb og meddeles på Stiftelsens hjemmeside senest i maj.

 

Legatportioner udbetales p.t. 2 gange om året, hhv. december og juni.

 

Legatmodtagere, som er bosiddende uden for Danmark, får reduceret legaterne med hvad der svarer til fondens skatteprocent. Stiftelsen har skattemæssigt fradrag for uddelinger til legatmodtagere, der er bosiddende i Danmark, men opnår ikke skattemæssig fradragsret for legatbetalinger, der sker til legatmodtagere bosiddende uden for Danmark.

 

 

2.                   Bryllupslegater

 

Bryllupslegater kan tildeles én gang pr. familiemedlem. Ansøgning skal ske senest 3 måneder efter vielsen. Ansøgningen behandles på et direktionsmøde, hvor godkendelse kan ske. Udbetaling af tildelt legat sker når vielsesattest eller attest om registreret partnerskab er modtaget af Stiftelsens administration.

 

Bryllupslegat udgør pr. 2016 kr. 15.000 for familiemedlemmer bosat i Danmark. Familiemedlemmer bosiddende uden for Danmark får reduceret legatbeløbet med, hvad der svarer til fondens skatteprocent.

 

 

3.                   Trangslegat

 

Familiemedlemmer kan søge om tildeling af legatbeløb i særlige ”trangstilfælde”. Ansøgning behandles på direktionsmøde, hvor evt. tildeling kan ske.

 

Det bemærkes, at direktionen pt. vægter generel tildeling at legatportioner til familiemedlemmer højere end tildeling efter trang for derigennem at styrke tilknytningen til slægten. Det er direktionens opfattelse, at værdigt trængende familiemedlemmer bedre kan opnå økonomisk hjælp via det offentliges ydelser end ved Stiftelsens relativt beskedne økonomiske og administrative muligheder.

 

 

4.                   Enke-/enkemandslegater

 

Enkelegater / Enkemandslegater kan søges af familiemedlemmers efterlevende ægtefælle. Ansøgning behandles på direktionsmøde, hvor evt. tildeling kan ske.

 

Tildelte enkelegater kan være ”engangslegater” eller længerevarende. Varighed besluttes af direktionen, men tildeling ophører, hvis nyt ægteskab indgås.

 

Enkelegat udgør pr 2016 for modtagere bosat i Danmark: kr. 7.500 årligt. Modtagere bosiddende udenfor Danmark får reduceret legatbeløbet med, hvad der svarer til fondens skatteprocent.

 

 

5.                   Tyendelegat

 

Der er tale om medarbejdere, der efter en længere årrækkes tjeneste for Stiftelsen fratræder, under ekstraordinære omstændigheder kan opnå legatydelser.